Nederlands Deutsch English

Algemene voorwaarden Neuro-Insight, praktijk voor neurofeedback en coaching

ALGEMENE VOORWAARDEN – NEURO-INSIGHT, PRAKTIJK VOOR NEUROFEEDBACK EN COACHING

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst Neuro-Insight en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten.

Als u gebruik maakt van de informatie op en/of diensten van Neuro-Insight geeft u aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

DEFINITIES

Praktijk: Neuro-Insight,praktijk voor neurofeedback en coaching, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12064533;

Therapeut: Hannie Ruinen, eigenaresse van praktijk Neuro-Insight in het bezit een AGB-code, Zorgverlenersnummer, inschrijving bij de VBAG en RBNG.

Cliënt: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen en/of van de website Neuro-Insight.nl gebruikmaken;

Website: www.neuro-insight.nl, eigendom van praktijk Neuro-Insight, praktijk voor neurofeedback en coaching.

AANSPRAKELIJKHEID

Neuro-Insight, praktijk voor neurofeedback en coaching streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan Neuro-Insight geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft;

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in zijn/haar persoonlijke (gezondheids)situatie. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in zijn/haar situatie passen.

Een eventuele behandeling mag nooit in de plaats komen van een consult bij de (huis)arts. Wel kan het daarop een waardevolle aanvulling zijn.

De cliënt is er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies een arts te consulteren.

GEHEIMHOUDING, DOSSIERBEHEER EN INZAGERECHT

De therapeut zal alle informatie over de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behalve als diëtist/therapeut daartoe verplicht is en alleen dan als de therapeut hiervoor toestemming van de cliënt heeft verkregen.

COPYRIGHT

Al het door Neuro-Insight vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Neuro-Insight niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

Het eigendom van door Neuro-Insight verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van de praktijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan de praktijk hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is de praktijk gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Neuro-Insight behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

BETALINGSVOORWAARDEN

Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden betaald op het door Neuro-Insight aangewezen bankrekeningnummer. Bij niet-tijdige betaling is cliënt van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd. Deze is gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Neuro-Insight haar vordering op cliënt ter incasso uit handen geeft, is cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd. Hierbij worden de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 125,- exclusief BTW.

Cliënt dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Neuro-Insight binnen twee weken na factuurdatum aan de praktijk schriftelijk kenbaar te maken. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

ANNULERING CONSULT

Een consult kan schriftelijk en/of persoonlijk worden gemaakt.

Een consult dient minimaal 24 uur van te voren en liefst schriftelijk te worden geannuleerd. Bij annulering van een consult korter dan 24 uur van te voren is de cliënt 50% van de consultkosten verschuldigd. Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen zonder dat de cliënt hiervan bericht heeft gegeven aan Neuro-Insight, is de cliënt 100% van de consultkosten verschuldigd.
 Bij het niet doorgaan van een consult door annulering van de zijde van Neuro-Insight, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd. Indien er van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd.

Bij het niet doorgaan van een consult is Neuro-Insight op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

VRAGEN OF KLACHTEN

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kunt u e-mailen naar: info@neuro-insight.nl

WIJZIGINGEN

Neuro-Insight behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 
Als de cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, dan kan de cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

De laatste wijzigingen hebben wij op maandag 7 april 2015 doorgevoerd.

Disclaimer:

  1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • De eigenaar: de eigenaar van de website;
  • Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • De content: alle in de website aanwezige inhoud:
  1. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gbruiken stemt u in met deze disclaimer.
  2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen of bezoek de website van Nunc Ius die voor ons deze disclaimer heeft opgesteld.

Wij en Nunc Ius behouden ons alle rechten voor